5,000 تومان
10,000 تومان
15,000 تومان
20,000 تومان
25,000 تومان
30,000 تومان
35,000 تومان
40,000 تومان
45,000 تومان
50,000 تومان
55,000 تومان
60,000 تومان
گردونه شانس دنیای دکوری !!!

کد های تخفیف گردونه شانس قابل اعمال بر روی محصولات RED BOX نخواهند شد.

تخفیف ها در بازه های قیمتی موجود در سبد خرید شما اعمال خواهند شد.

5000 تومان : در هر بازه قیمتی                10,000 تومان : از 70 هزار تومان

15,000 تومان : از 85 هزار تومان              20,000 تومان : از 170 هزارتومان

25,000 تومان : از 190 هزار تومان             30,000 تومان : از 260 هزار تومان 

35,000 تومان : از 290 هزار تومان            40,000 تومان : از 380 هزار تومان

45,000 تومان : از 400 هزار تومان            50,000 تومان : از 570 هزار تومان

55,000 تومان : از 590 هزار تومان            60,000 تومان : از 660 هزار تومان به بالا